Skip to main content
ThruLyrics

follow us

Coffee Boy - Found 찾았다 lyrics

찾았다 이제 찾았다
왜 이제야 우린 만난 건지
이제는 서롤 알아봤다 찾았다
우린 찾았다
한눈에 서롤 알아봤다
내 기다림이 맞았다
그 사람은 있었다
우린 찾았다 만났다
서롤 알아봤다
잊지 말아요 우리 이렇게 만난 걸
이렇게도 돌고 돌아
우리 함께 있다는건 기적이죠

찾았다 이제 찾았다
왜 이제야 우린 만난 건지
이제는 서롤 알아봤다
우린 찾았다
한눈에 서롤 알아봤다
내 기다림이 맞았다
그 사람은 있었다
우린 찾았다 만났다
서롤 알아봤다
우린 찾았다 만났다
서롤 알아봤다
우린 찾았다 만났다
서롤 알아봤다
찾았다 이제 찾았다
왜 이제야 우린 만난 건지
이제는 서롤 알아봤다
우린 찾았다
한눈에 서롤 알아봤다
내 기다림이 맞았다
그 사람은 있었다
우린 찾았다 만났다
서롤 알아봤다

In Romanization :

chajassda ije chajassda
wae ijeya urin mannan geonji
ijeneun seorol arabwassda chajassda
urin chajassda
hannune seorol arabwassda
nae gidarimi majassda
geu sarameun isseossda
urin chajassda mannassda
seorol arabwassda
ijji marayo uri ireohge mannan geol
ireohgedo dolgo dora
uri hamkke issdaneungeon gijeogijyo

chajassda ije chajassda
wae ijeya urin mannan geonji
ijeneun seorol arabwassda
urin chajassda
hannune seorol arabwassda
nae gidarimi majassda
geu sarameun isseossda
urin chajassda mannassda
seorol arabwassda
urin chajassda mannassda
seorol arabwassda
urin chajassda mannassda
seorol arabwassda
chajassda ije chajassda
wae ijeya urin mannan geonji
ijeneun seorol arabwassda
urin chajassda
hannune seorol arabwassda
nae gidarimi majassda
geu sarameun isseossda
urin chajassda mannassda
seorol arabwassda

You Might Also Like:

Comment Policy: Please type your coment same as song lyrics you like on this page. Coments contains links will be hide and not to aprove.
Open Coment